דלג לתוכן כפתור לפתיחת תפריט נגישות

תפריט נגישות

הצהרת נגישות

תקנון וועדת אובדנים

1. חברים בוועדה
הוועדה תכלול שלושה חברים.
מתוך שלושת החברים ימונה יו"ר לוועדה. תפקידו של היו"ר הנו קביעת המועדים לכינוס והנחיית הדיון עצמו.

2. סמכויות הוועדה
סמכותה של הוועדה להחליט על פיצוי כספי עבור ע"פ תנאי הסף הבאים:
אובדן או נזק של ציוד.
ציוד שהיה ברשותו של חניך או מדריך.
האובדן או הנזק נגרמו במהלך פעילות החוגים.

בין שיקולי הוועדה ישקלו השיקולים הבאים:
אחריות חוגי הסיירות לאובדן או לנזק.
אחריות החניך לאובדן או לנזק.
נסיבות האובדן או הנזק.

גובה הפיצוי הכספי שבסמכות הוועדה:
בכל מקרה של אובדן או נזק לציוד הפיצוי המרבי יהיה 60% מהערך הכספי.

קביעת הערך הכספי.

הערך הכספי במקרה של אובדן יהיה ע"פ הקריטריונים הבאים:
מילוי דו"ח אובדן ע"י המדריך האחראי.
הצגת חשבוניות קנייה של כל הפריטים שבגינם נדרש פיצוי.
במקרה ואין חשבוניות קניה – על המבקש פיצוי להציג בפני הוועדה שלוש הצעות מחיר הכוללות את הפריטים שבגינם נדרש הפיצוי.
הפיצוי לצורך החישוב כאמור בסעיף 2(III) יהיה ע"פ ההצעה הזולה ביותר.

3. הוועדה תדון בבקשה רק כאשר הונחו לפניה המסמכים הבאים:
בקשה לפיצוי.
הצהרת המדריך.
חשבוניות או הצעות מחיר המציגות את הערך הכספי המבוקש.

4. רוב דרוש לקבלת החלטה
החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות של חברי הוועדה.
לא תתקבל החלטה אם לא השתתפו בוועדה כל חבריה.

5. ניגוד עניינים
לא תדון הוועדה במקרה של אחד מחבריה. במקרה זה, ימנה המנכ"ל מחליף לחבר הוועדה שהגיש בקשה לפיצוי.
בכל מקרה של חשד לניגוד עניינים של אחד מחברי הוועדה – על החבר להימנע מלהשתתף בדיון ובאחריות המנכ"ל למנות לו מחליף.

6. הרכב הוועדה – הוועדה תכלול
נציג המטה (הדרכה או בטיחות או מפעלים).
נציג כספים.
רכז אזורי.
מינוי החברים ייעשה ע"י המנכ"ל אחת לשנה.

7. מועדי התכנסות
הוועדה תתכנס ע"פ צורך, ולא יאוחר מחודש וחצי לאחר קבלת פנייה לשיפוי.

8. מסירת החלטות
החלטות הוועדה יחייבו את הנהלת החוגים.
בסמכות הוועדה להנחות את אנשי הכספים על תשלום.
על כלל ההחלטות להימסר בכתב.

9. ערעור
ערעור על החלטות הוועדה יידון בפני הוועדה המנהלית.

10. תחולה
תוקפו של תקנון זה הנו מיום 1 לינואר 2004.
כל שינוי בתקנון זה יבוצע בכתב.